Musmad Ahmad me Hulb Taai Rd. se Marvi rivayat ka haal..!!!

Musnad Ahmad wali rivayat ka haal:
iski sanad me ek raavi SIMAAK BIN HARB hai…jispar aimmae jarah wattaadeel ne sakht kalaam kiya hai…
1- Imam Sufiyan : ye zaeef hai.
2- Imam Shuabah : isko zaeef qarar dete hai.
3- Imam Ahmad : Ye Muztaribul hadis he.
4- Imam Salih : Yuz’af (ise zaeef qarar dete hai.)
5- Imam Nasai : Jab munfarid ho to bilkul qabile qubul nahi kyu ke ise talqeen ki jaati thi aur ye qabul kar leta tha.
6- Imam Ibne Ammar : muhaddiseen ka faisla he ke ye galtiyo ka shikar tha.
7- Imam Ibnul Mubarak : ZAEEF FIL HADIS hadis me zaeef hai.
8- Imam Ibne Kharaash : FEE HADEESUHU LEEN (iski hadis me gadbad he)
9- Imam Ibne Hibbaan : YUKHTI KASEERAA bohot khatakaar tha
10- Imam zahbi : ise zuafaa me shumar karte hai.
11: Imam ibne adi : ise zuafaa me shumar karte hai.
12- Imam ibne jauzi : ise zuafaa me shumar karte hai.
13- Imam aqeeli : ise zuafaa me shumar karte hai.
[ TEHZEEBUTTEHZEEB Jild:3 Pg:67, 68, MEEZAANUL AETEDAAL J:2 PG:216, AL MUGNI LIZZAHBI J:1 PG:448, AL KAAMIL LI IBNE ADI J:4 Pg:641, KITABUL ZUAFAA WAL MATRUKEEN LI IBNE JAUZI J:2 PG:26, KITABUL ZUAFAA ALKABEER LIL BAIHAQI J:2 Pg:178]
14- Imam Abul Qaasim Al Ka’bi r.a ne Simaak ko BAABU FEEHI ZIKRI MIN RUMUHU BI ANNAHU MIN AHLIL BID’I WA ASHAABIL AHWAA
(un logo ka bayan jinhe mujaddiseen ne Ahle Bidat aur Khwahish parast kaha he) ke tahat zikr kiya he.
[dekhiye QUBULUL AKHBAAR WA MA`RIFATURRIJAAL Jild;2 pg:381-390]

In Tasreehaat se sabit hua ke SIMAAK BIN HARB Jamhur Muhaddiseen ke nazdeek Zaeef hai.

Isme dusra raavi QABEESAH BIN HULB hai jo Indal Aimma Majhul hai.
-Imam Ibnul Madini aur Imam Nasai r.a farmate he: MAJHUL (ye majhul hai)
[TEHZEEBUT TEHZEEB Jild:5 Pg:325,326]

Pas ye rivayat SIMAAK BIN HARB K SHADEED ZOAF aur QABEESAH ki jahalat ki wajah se sakht zaeef aur naqabile hujjat hai. .

Abu Dawood me Taaus se marvi Mursal rivayat ka Haal..!!!

Allah Gair Muqallideen ko khud apne Mubham mazhab ka ilm naseeb farmaye…

Awwalan,…. Ye rivayat MURSAL he, aur Mursal Gair Muqallideen ke yaha zaeef hoti hai, khud apne hi mazhab par jo rivayat zaeef ho use bataur daleel bana kar pesh karne kaa maqsad kya hai..?

Saaniyan…Iski sanad me ek raavi ‘Sulaiman Bin Musa Damishqi’ hai, ispar bohot se Aimma ne zabardast Jarah ki hai.
1- Imam Bukhari : INDAHU MANAAKEER [Iske paas munkar rivayaat hoti hai.]
2- Imam Nasai : LAYSA BIL QAVIYYI FIL HADEES [Hadeea mai qavi nahi hai.]
3- Imam Aqeeli ne Zuafaa me shumar kiya hai.
4- Imam Ibne Adi ne Zuafaa me shumar kiya hai.
5- Imam Zahbi ne Zuafaa me shumar kiya hai.
[AZZUAFAA ASSAGEER LIL BUKHARI Pg: 55, 56, AZZUAFAA WAL MATROOKEEN LIN NASAI Pg:186, AZZUAFAA ALKABEER LIL AQEELI Jild:2 Pg:140, AL KAAMIL FIZZUAFAA Jild:3 Pg:1113, AL MUGNI FIZZUAFAA Jild:1 Pg:445 Wagairah]

Pas ye rivayat Had darjah Zaeefo Naqabile Aitbar hai.